DRUKMAN BVBA - ALGEMENE VOORWAARDEN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze Algemene Voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, de wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Onder verkoper verstaan wij DRUKMAN BVBA, haar klant is de koper of opdrachtgever.

 

OFFERTE, PRIJZEN, BESTELLING en LEVERING

Art.1 Onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende voorraad. Zij zijn onderhevig aan herziening wanneer de prijzen van onze leveranciers stijgen. Vermits de prijzen slechts onder voorbehoud gegeven worden, zijn wij niet verantwoordelijk voor vergissingen in de prijsopgave. De prijzen zijn zonder verbintenis voor wat nabestellingen betreft.

Art.2 De bestelling wordt pas definitief na ondertekening van onze orderbevestiging of na betaling van het voorschot tenzij anders bedongen.

Art.3 De bestelling kan uitgevoerd worden tot uitputting van de voorraad of zolang de productie van betreffend model door onze leverancier niet werd stopgezet. Wij behouden het recht voor deze manco te vervangen door een gelijkwaardig model, mogelijk van een ander merk met mogelijk kleurverschil, verschil in maten en kwaliteitsverschil.
 

Art.4 Wanneer de koper een bestelling plaatst en daarna het contract verbreekt, dan hebben wij de keuze, ofwel de uitvoering van de bestelling te vorderen, ofwel de verkoop als verbroken te aanzien en een herleidbare schadevergoeding te eisen gelijk aan 30% van de bestelde goederen. Art.1152 van het B.W. is hier van toepassing. Werd op deze goederen een bedrukking of een andere vorm van gepersonaliseerd kenmerk aangebracht, zal het integrale bedrag verschuldigd zijn.

Art.5 De vermelde leveringsdata zijn louter indicatief en bij benadering opgegeven ; het louter verstrijken ervan vernietigt het contract niet. De bij de bestelling uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de klant bij het toeleveren van de voor realisatie nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de goed-voor-druk, in gebreke is gebleven.

Art.6 De verkoper heeft het recht het contract zonder enige schadevergoeding eenzijdig te verbreken of de leveringsdatum te verschuiven in geval van overmacht. Als overmacht wordt beschouwd onder meer brand, oorlog, waterschade, onlusten, gebrek aan transport, staking, ziekte, tussenkomsten van de overheid, bevoorradingsmoeilijkheden, en dergelijke meer. Zelfs wanneer die overmacht zich voordoet bij onze leveranciers. Hetzelfde geldt indien vorige leveringen niet volledig betaald werden.

Art.7 In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering. Indien het voor de verkoper onmogelijk is om goederen aan te leveren, zij het door niet ophaling of door weigering van in ontvangst te nemen, kan hij zonder ingebrekestelling noch gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden, zonder afbreuk aan zijn recht tot schadevergoeding. Kosten en risico van opslag van de goederen vallen volledig ten laste van de koper en dienen vereffend te worden vooraleer de goederen worden vrijgegeven. Alleszins heeft de verkoper het recht de goederen te factureren.

 

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

Art.8 De waarborg op de door ons geleverde goederen beperkt zich tot deze ons toegekend door onze leverancier. En kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding, interesten of schadeloosstelling.

Art.9 Klachten in verband met de levering van goederen en diensten moeten geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de leveringsdatum. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet. De klant kan goederen terugsturen enkel na onze uitdrukkelijke toestemming en voor zijn eigen rekening. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kleur, kwaliteit, maat , gewicht, en ontwerp, vormen geen aanvaardbare grondslag voor klachten. Bij ontvankelijke klachten behouden wij het recht te kiezen voor creditering dan wel herstelling.

Art.10 Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de factuurdatum aan ons overgemaakt worden ; in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.

Art.11 Onze leveringen gebeuren af-magazijn. De verzending of het transport der goederen geschieden op risico van de koper. De vracht- en verpakkingskosten vallen te zijnen laste. De levering gebeurt alleen franco indien overeengekomen, maar deze toezegging schrapt voor de koper geenszins de verantwoordelijkheid over de goederen. Elke terugzending van bestelde waren zonder onze uitdrukkelijke goedkeuring ontheft de koper niet van zijn verplichtingen, noch geheel noch gedeeltelijk.

Art.12 De opdrachtgever die een druk- of reproductieopdracht geeft, draagt hierbij de gehele verantwoordelijkheid tegenover derden. Indien de wet zulks vereist mag de klant zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier. Door de opdrachtgever gevraagde wijzigingen aan de oorspronkelijke order van drukopdrachten worden bijkomend in rekening gebracht, verlengen afgesproken levertermijnen, en zijn op risico van de opdrachtgever indien niet schriftelijk medegedeeld. Het overmaken van een ondertekende “goed-voor-druk”, ontslaat ons van alle verantwoordelijkheid voor vastgestelde fouten.

Art.13 Een gebeurlijke redelijke afwijking tussen de voorgelegde stalen en de uiteindelijke levering moet aanvaard worden door de klant; Deze zgn. redelijkheid kan gestaafd worden door onze toeleveranciers.
 

Contact

Bewijs dat u geen robot bent